สมาชิกครอบครัวที่จะเรียนที่ออสเตรเลีย

คำแนะนำผู้ปกครองสำหรับประสบการ์ณนักเรียนในออสเตรเลีย

Photo by NeONBRAND

กฏหมายของประเทศออสเตรเลียและนักเรียนที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน

ในประเทศออสเตรเลีย, เมื่อเด็กมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ตามกฏหมายถือว่าเป็นผู้ใหญ่และพวกเขามีสิทธิที่จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องชีวิต,การเรียนและความเป็นอยู่ของพวกเขาได้เอง

ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียตระหนักดีว่ากรณีเช่นนี้ไม่ได้เหมือนกันในทุกวัฒนธรรมและนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศออสเตรเลียก็มีความหลากหลายเป็นอย่างมากในประสบการ์ณที่พวกเขาเคยได้รับการดูแลในด้านสวัสดิกา

กฏหมายว่าด้วยการจัดการทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติได้บัญญัติบริการทางด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติไว้ในปี 2000 ว่า กฏหมายกำหนดให้นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างน้อยในเรื่องสวัสดิการและประสบการ์ณการเรียนในออสเตรเลีย

มีข้อกำหนดว่า ให้นักเรียนทุกคน ได้รับข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  • ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางจากบ้าน ซึ่งเรียกว่า ก่อนออกเดินทาง(จากประเทศบ้านเกิด) หรือ ก่อนมาถึงยังประเทศออสเตรเลีย
  • ดูแลเมื่อมาถึงซึ่งโดยปกติจะอยู่ในรูปแบบของการไปรับที่สนามบินและส่งถึงที่พัก(ในกาณีที่นักเรียนร้องขอ)
  • การสนับสนุนจากสถาบันศึกษาโดยการปฐมนิเทศเกี่ยวกับบริการที่มีใสถาบันการศึกษา,ชีวิตใออสเตรเลีย และการศึกษาที่พวกเขาจะได้รับ ซึ่งนักเรียนจะสามารถหาข้อมูลการบริการและคำแนะนำได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

ผลประโยชน์

พฤศจิกายน 18, 2021